XVII Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim

Poniżej drukujemy Regulamin uczestnictwa w konkursie


Regulamin uczestnictwa w konkursie:
 do konkursu ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE WYŁĄCZNIE ODBITKI Z PŁYT GRAFICZNYCH, do konkursu NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE prace wykonane techniką cyfrową, odbitki fotograficzne i kserokopie
 NA AWERSIE GRAFIKI należy umieścić własnoręczny podpis
 NA REWERSIE GRAFIKI należy zamieścić dane: imię i nazwisko autora, tytuł i wymiary pracy, technikę i rok powstania (prosimy o pismo drukowane)
 wymiary grafiki nie mogą przekroczyć 200 x 200 mm, na papierze nie większym niż 300 x 300 mm
 każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 prac (grafik, ekslibrisów) wykonanych w latach 2016-2019
 artyści biorący udział w konkursie po raz pierwszy, mogą nadesłać prace wykonane przed 2016
 warunkiem udziału w konkursie jest DOŁĄCZENIE DO NADESŁANYCH GRAFIK KARTY UCZESTNICTWA OPATRZONEJ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM
 prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie: 15 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 Ze względu na komplikacje celne, Organizator nie przyjmuje przesyłek wartościowych.
 Autor grafik zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej przekazuje nieodpłatnie do kolekcji Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego prace nadesłane na konkurs, własnoręczny podpis autora na karcie zgłoszeniowej potwierdza wolę przekazania darowizny.
 Autor grafik zakwalifikowanych do wystawy wyraża zgodę na ich bezpłatne użytkowanie przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na wszystkich polach eksploatacji, w ramach działalności statutowej instytucji.
 Zestawy prac odrzucone w całości, zostaną jednorazowo odesłane na koszt Organizatora. Jeśli uczestnik poda niewłaściwy adres lub nie odbierze przesyłki we właściwym terminie i prace wrócą do muzeum, przesyłka przez 6 miesięcy będzie dostępna do odbioru osobistego, następnie zniszczona.
 Administratorem danych wpisanych na karcie zgłoszeniowej jest Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu przesłania informacji dotyczących konkursu i wystawy pokonkursowej. Autor może zastrzec nieudostępnianie danych osobowych tj. adresu w katalogu wystawy pokonkursowej.
 Autor uczestniczący w wernisażu wystawy pokonkursowej oraz osoby towarzyszące autorowi wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz na publikację wizerunków w mediach takich jak prasa, internet, telewizja.

Prosimy o właściwe zabezpieczenie grafik do przesyłki, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie lub uszkodzenie w trakcie transportu. Grafiki należy nadsyłać wyłącznie listem poleconym lub zwykłym. Oceny prac dokona międzynarodowe Jury, powołane przez organizatora. Ocenie Jury podlegają wyłącznie prace spełniające wszystkie wyżej wymienione warunki.
Zachęcamy do nadesłania grafik/ekslibrisów nawiązujących tematem lub formą do atmosfery najnowszej ekspozycji stałej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego „Muzeum 3D. Ulicami dawnego Ostrowa. Café Muzeum”.


Wstępna informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie mmow.pl na początku lipca 2019 roku.
Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest na 7 września 2019 roku  w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

NAGRODY GŁÓWNE:
I NAGRODA – 5000 PLN + MEDAL
II NAGRODA – 3000 PLN + MEDAL
III NAGRODA – 2000PLN + MEDAL
NAGRODY SPECJALNE:
ZA EKSLIBRIS Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 2 x 1000 PLN + medal
WYSTAWA INDYWIDUALNA LAUREATA I NAGRODY W POWIATOWEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
WYRÓŻNIENIA – medale
KAŻDY UCZESTNIK WYSTAWY OTRZYMA KATALOG I DYPLOM.
Jury może dokonać innego podziału nagród, nie zmniejszając ich łącznej wysokości.
W ramach posiadanych środków Organizator może zwiększyć pulę nagród.
Werdykt Jury jest ostateczny.


Dyrektor Muzeum
Witold Banach

Kontakt
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Rynek 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 592-80-52 w.21 lub w.23
biennale@mmow.pl