Stanisław Rudy

 

Biogram: ur. 1.05.1948, zamieszkały w Zamościu; kolekcjoner, harcerz; absolwent Wydziału Pedagogiczno – Psychologicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie; po studiach pracował jako nauczyciel, później pełnił funkcję kierownika szkoły, wizytatora nadzoru oświatowego, a obecnie dyrektor Zamojskiego Domu Kultury (od 1983 r.). Jest także Komendantem Hufca i Chorągwi ZHP. W 2008 roku przeszedł na emeryturę. Aktywnie zaangażowany w popularyzację ekslibrisu.

Czas trwania kolekcji: ok. 1990 – nadal

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów dzisiaj liczy około 10.000 eksponatów. Jest to kolekcja specjalistyczna i wielokierunkowa ze szczególnym uwzględnieniem ekslibrisów o tematyce działalności kulturalnej i wędkarskiej.

Ekslibrisy własne: S. Rudy posiada liczne ekslibrisy wykonane przez Stanisława Pasiecznego, Romana Muchę, Kazimierza Łońskiego, Alfreda Gaudę, Zbigniewa Osenkowskiego, Krzysztofa Kmiecia, Rajmunda Aszkowskiego, Zbigniewa Jóźwika, Ryszarda Bandosza, Andrzeja Kota i Tadeusza Budynkiewicza.

Lokalizacja kolekcji: Zamość

Losy kolekcji: przechowywana w zbiorach kolekcjonera

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, karty pocztowe o tematyce świątecznej, pocztówki, obrazki dewocyjne, bilety wizytowe i grafika oraz zamościana

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; http://www.zamosconline.pl [dostęp: 30.10.2010]. http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Rudy [dostęp: 30.10.2012]